भावी योजना

भावी योजना

पेट्रोल पंप उभारणी प्रकल्प चालू आहे, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे.

सायखेडा उपबाजारासाठी JCB मशीन खरेदी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे .